جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 5
شماره 5 سال 2
بهار 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

کشور ترکیه به واسطه همسایگی با کشورمان و به یُمن جایگاه اقتصادی و فناورانه ای که در منطقه غرب آسیا دارد می‌تواند به عنوان کشور هدف ایران در زمینۀ دیپلماسی علم و فناوری قرار بگیرد. ترکیه حدفاصل بین اروپا و آسیا محسوب می‌شود و از این منظر می تواند ناقلِ تکنولوژی اروپایی به کشورهای دیگر از جمله کشور ما قلمداد گردد. زمینه‌های مشترک دیگر از جمله فرهنگ، دین، جغرافیا، محیط زیست، اقتصاد، سرمایه گذاری و... موجب شده است که ایران در این کشور منافع چند جانبه و چند ساحتی داشته باشد. از این رو ظرفیت‌های دیلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه به گونه ای بسیط است که پردازش آن را ضروری جلوه می دهد. در این پژوهش مهمترین سوالی که در پیِ پاسخ به آن هستیم این است که ایران چگونه می تواند ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه را مورد شناسایی قرار دهد و از آن در جهت تقویت بنیۀ علمی کشور استفاده نماید؟ برای پاسخ به این سؤال از «تحلیل گفتمان» لاکلاء و موفه به عنوان روش تحقیق و از «روش کتابخانه ای» به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده می شود.
ابوطالب شفقت - سید اصغر جعفری - سعید چهرآزاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : دیپلماسی، علم و فناوری، دیپلماسی علم و فناوری، ایران، ترکیه
اصطلاح علمی ژئوکالچر از دو واژه ژئو به معنی زمین و کالچر به معنی فرهنگ تشکیل یافته است. ژئوکالچر در واقع اهمیت دادن به عناصری چون فرهنگ، زبان، قومیت و مذهب در کنار عوامل ژئوپلیتیکی است و به نظر می‌رسد ژئوپلیتیک نوین، ترکیبی از مفاهیم ژئوپلیتیک کلاسیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر باشد. ساختار ژئوکالچر بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل‌های مکانی- فضایی قدرت فرهنگی هستند که در طول و به موازات یکدیگر حرکت می‌کنند. با فروپاشی شوروی و استقلال یافتن کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای این منطقه هر چند از لحاظ ساختار اقتصادی- سیاسی و ارتباطات، به روسیه و مناطق شمالی متصل هستند، اما از لحاظ فرهنگی، دینی، تاریخی و جغرافیایی ادامه طبیعی بخش‌های جنوبی خود به حساب می‌آیند که طی سالیان متمادی به دلیل نفوذ شوروی سابق ارتباط خود را با منطقه خراسان بزرگ در ایران و منطقه خاورمیانه از دست داده بودند. اشتراکات فرهنگی ـ تاریخی ایران به دوره‌ای باز می‌گردد که کشورهای آن منطقه با ایران سرنوشت مشترکی داشتند. قلمرو جغرافیایی واحد در گذشته سبب شده بود که این مناطق رویکرد اقتباسی به فرهنگ ایران داشته باشند، به گونه‌ای که امروزه بسیاری از آداب و رسوم و سنن ایرانی در آسیای مرکزی پا برجا مانده است. در تحولات پس از فروپاشی شوروی، نقش ایران به عنوان محور ارتباطی حوزه جدید با حوزه قدیم خاورمیانه از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در شرایط جدید، ایران به عنوان محور سیستم تمدن فارسی شامل افغانستان، تاجیکستان و همچنین پیوند دادن آن با جهان اسلام یعنی بخش غیر عربی و بخش عربی جنوب غرب آسیا به عنوان وحدت دهنده جهان اسلام، می‌تواند ایفا کننده نقش حساسی در منطقه باشد.
زهرا کرانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آسیای مرکزی، ژئوکالچر، ژئوپلیتیک، خراسان بزرگ
سازه انگاران رویكردی ذهنی و عینی، توأماً باهم نسبت به موضوعات مختلف در روابط بین‌الملل دارند. و حوزه مطالعاتی آن‌ها بسیار گسترده است آن‌ها در مورد قدرت بر هنجارها، ارزش‌های اجتماعی و اخلاق تأكید می‌كنند و در پی ایجاد تعادل بین مقوله سخت افزاری و نرم افزاری قدرت هستند. زمينه‌هاي ظهور تروريسم در جهان و به خصوص منطقه آسیای جنوب غربی همواره مورد توجه محققان و سياست مداران بوده است. در اين رابطه عوامل مختلفي را مي‌توان نام برد: از ضعف فرهنگي گرفته تا نابرابري‌هاي سياسي و اقتصادي در ميان افراد، گروه‌ها و جوامع. آنچه بيش از پيش لازم مي‌نمايد بررسي تئوريك پيدايش پديده تروريسم در جهان و بويژه منطقه آسیای جنوب غربی است. اين منطقه به لحاظ تعدد فرهنگي و قومي همواره زمينه ساز بروز جريان‌هاي تروريستي بوده است. نظريه سازه انگاري به دليل توجه به بعد ذهني و انگاره‌هاي فرهنگي ـ قومي در كنار نگاهي مادي‌گرايانه بهتر مي‌تواند به تحليل ظهور تروريسم در منطقه آسیای جنوب غربی و جريان شناسي داعش نسبت به ديگر نظريات روابط بين‌الملل کمک نماید. هدف از پژوهش فوق واکاوی پدیده‌ی تروریسم از منظر سازه انگاری است.
میرابراهیم صدیق - محسن جمشیدی - حمید بابایی
DOI : 0
کلمات کلیدی : قدرت، تروريسم، فرهنگ، منطقه آسیای جنوب غربی، سازه انگاري
مناسبات فرهنگی و تاریخی ایران با آسیای مرکزی، ریشه در ادوار گذشته تاریخی دارد. آداب ورسوم مشترک، دین مشترک، مرزهای مشترک جغرافیایی و زبان مشترک، با کشورهایی از منطقه آسیای مرکزی را می‌توان از مؤلفه‌های اصلی همگرایی ومناسبات فرهنگی ایران دردوره های تاریخی قلمداد نمود. هرچندممکن است جدایی مرزها، مسائل بین المللی، نگرش‌ها و ایدئولوژی‌های جهانی که از جمله آن کمونیست بود، برای مدت زمانی چرخه این مناسبات را کندساخت. اما باگذشت زمان، فروپاشی دولت شوروی و مستقل شدن کشورهای آسیای مرکزی مناسبات ایران و کشورهای آسیای مرکزی روبه پیشرفت شایانی نهاد. جشن نوروز و برگزاری آن دربرخی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان نشان ازقدمت ودیرینگی روابط فرهنگی ایران وآسیای مرکزی دارد. دردوران جدید نیز، باید مؤلفه نفت و گاز و مناسبات اقتصادی ایران با آسیای مرکزی را به این موارداضافه کرد. شایان ذکراست که جاده ابریشم و گذر آن از ایران وآسیای مرکزی نقش اساسی در مناسبات اقتصادی و فرهنگی ایران با آسیای مرکزی در دوره‌های تاریخی داشته است. این تحقیق در پی این است که زمینه‌های تاریخی و مؤلفه‌هایی که عامل ارتباط با آسیای مرکزی به ویژه پس از فروپاشی شوروی را با نگاهی تحلیلی مورد بررسی قراردهد.
محمد حسن نیا - سمیه آلبوغبیش
DOI : 0
کلمات کلیدی : ایران، آسیای مرکزی، زمینه‌های تاریخی، فروپاشی شوروی، مناسبات فرهنگی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :محمدتقی آذرشب
مدیر مسئول :دکتر محمدتقی آذرشب
سردبیر :دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
هیئت تحریریه :
دکتر محمد اخباری
دکتر امیر محمد حاجی یوسفی
دکتر محسن رضایی میرقائد
دکتر علی دارابی
دکتر محمدرضا دهشیری
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
دکتر ابراهیم متقی
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
دکتر مجتبی مقصودی
دکتر عزیز جوانپور هروی
دکتر احسان شاکری خویی
دکتر علی شیرخانی
دکتر علیرضا رضایی
دکتر بهرام بیات
دکتر سید مصطفی ابطحی
دکتر سمیه قنبری
دکتر حسین دهقان
دکتر غلامرضا کاظمیان
دکتر مهرداد نوابخش
دکتر رضا جلالی
شاپا : 2676-5330
شاپا الکترونیکی : 2676-5330

نمایه شده