مقاله


کد مقاله : 13990325237775

عنوان مقاله : تبیین افول اقتدار دولت سوریه از منظر مکاتب روابط بین الملل

نشریه شماره : 9 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 419

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدیه حیدری m.heydari2010@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش، با روش تحقیقی توصیفی تحلیلی، به دنبال واکاوی این مسئله است که علل افول اقتدار برخی از دولت ها در عرصه سیاست بین المللی چیست؟ پرسش دیگری که مطرح می شود، این است که آیا با توجه به شرایط کنونی دولت سوریه، می توان افول اقتدار دولت سوریه را تحلیل و این دولت را زمره دولت های فرومانده قرار داد؟ پاسخی که مطرح شده، این است که، تضعیف اقتدار دولت ها در نظام بین المللی، در نتیجه فشار دو نیروی محرکه قوی و موازی ملی و بین المللی بوده است: تضعیف نقش و کارکرد های داخلی دولت ها و در پی آن وقوع تغییرات و تحولات خشونت بار داخلی، از یک سو؛ و از سویی دیگر، فشار قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای بین المللی، عنصر اصلی دولت یعنی حاکمیت آن به چالش کشیده و افول اقتدرا آن را در عرصه سیاست جهانی رقم زده است. شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش کتابخانه ای است.