مقاله


کد مقاله : 13990628249597

عنوان مقاله : ژئوپلتیک انرژی دریای مازندران و رقابت قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای در تعیین مرزهای دریایی

نشریه شماره : 9 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 271

فایل های مقاله : 458 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوذر نظریان ab.nazariyan1396@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام کمونیستی شوروی در سال 1991 میلادی، موجب بیدارشدن بخشی از ژئوپلیتیک خفته جهان شد به طوری که کمتر حادثه مشابهی در این مورد در تاریخ معاصر می توان نام برد، به همین خاطر در پس این اتفاق شاهد ظهور و شکل گیری کشورهای جدیدی درحاشیه دریای مازندران بودیم که آن را می توان یک اتفاق ژئوپلیتیکی مهم دانست. کشاکش میان کشورهای ساحلی دریای مازندران از یک طرف و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای دخیل موجب ایجاد یک بازی بزرگ جدید در این منطقه شده است. هدف ما در این پژوهش پاسخ به این پرسش است که منابع انرژی دریای مازندران چه تاثیری در رقابتهای قدرتهای منطقه¬ای و فرا منطقه ای و ایجاد بازی بزرگ جدید در این بخشش از جهان داشته و عوامل موثر در این رقابت یعنی منابع انرژی نفت و گاز در روند تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران چگونه اثرگذار بوده است؟ وجود منابع سرشار فسیلی این منطقه مهمترین عامل نفوذ قدرتهای بزرگ به شمار می آید و همین عامل بهترین توجیه برای حضور قدرت های فرامنطقه ای در این منطقه شده تا با ایجاد یک بازی بزرگ جدید علاوه بر دستیابی به منابع مورد نیاز خود، کشورهای ساحلی را هم راستا در جهت سیاست های مطروحه خود قرار دهند و مانع از ایجاد کلوپ انرژی واحدی بین کشورهای ساحلی دریای مازندران گردند و از طرف دیگر منابع سرشار انرژی نفت و گاز در دریای مازندران موجب پیچیده تر شدن تعیین یک رژیم حقوقی توافقی در بین کشورهای ساحلی شده است. روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده ها نیز به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است.