فهرست مقالات


شماره 5 سال 2 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980422190786 واکاوی ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه
ابوطالب شفقت
سید اصغر جعفری
سعید چهرآزاد
2 13980514191345 تأثیر ژئوکالچر منطقه‌ای بر روابط میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی
زهرا کرانی
3 13980514191347 تحول قدرت و شکل گیری پدیده‌ی تروریسم در آسیای جنوب غربی از منظر سازه انگاری
میرابراهیم صدیق
محسن جمشیدی
حمید بابایی
4 13980602191689 زمینه‌های تاریخی مناسبات فرهنگی ایران و آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی
محمد حسن نیا
سمیه آلبوغبیش

شماره 4 سال 1 زمستان 1397
شماره 3 سال 1 پاییز 1397
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)