شناسنامه


صاحب امتياز و مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آذرشب

سردبير: دکتر غلامرضا معمارزاده

جانشین سردبیر و دبیر تحریریه: سید محمدرضا موسوی

مدير داخلی: سید محمدجواد مومنی
مدیر اجرایی: مصطفی هرائینی - سلیمان زینالی

 

 

اعضاي هيأت تحريريه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر محمد اخباری، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر سید اسداله اطهری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر عزیز جوانپور هروی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر امیر محمد حاجی یوسفی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن رضایی میرقائد، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر علی دارابی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

دکتر محمدرضا دهشیری، دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محسن دیانت: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

دکتر احسان شاکری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر ابراهیم متقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر مسعود مطلبی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر غلامرضا معمارزاده، دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر مجتبی مقصودی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر مهدی داودی، دکتری سیاستگذاری عمومی و مدرس دانشگاه

 

 

 

داوران علمی فصلنامه:

بابک ارسیا، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

شعبان الهی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

سروش امیری، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

بهرام بیات، دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

رضا جلالی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حسین دهقان، دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

علیرضا دیهیم، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

سید وحید عقیلی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

جواد کیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

ابوالفضل قنبری، دانشیار دانشگاه تبریز

مهدی مرتضوی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

ابوالفضل مشکینی، استادیار تربیت مدرس

میر نجف موسوی، دانشیار دانشگاه ارومیه

مهرداد نوابخش، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

 

 

مشاوران علمی فصلنامه:

ایرج توتونچیان، استاد دانشگاه الزهرا

محسن عبدالهی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اصغر ابوالحسنی، دانشیار دانشگاه پیام نور

فرهاد خداداد کاشی، استاد دانشگاه پیام نور

وحید شقاقی، استادیار دانشگاه خوارزمی

حسین ایمانی جاجرمی، دانشیار دانشگاه تهران

مهدی صانعی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

غلامرضا کاظمیان، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مصطفی تقوی، استادیار دانشگاه صنعتی شریف

سید ابوالفضل رضوی، دانشیار دانشگاه خوارزمی

غلامرضا مصباحی مقدم، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

حامد روشن چشم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

حسینعلی مهرنیا، دانشگاه خوارزمی

سعید چهرآزاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


 

ويراستار فارسي: حسین غریب لکی

ويراستار انگليسي: دکتر حسینعلی مهرنیا

آماده‌سازی و نمونه‌خوانی: جلال شهبازی لیموچی

حروف‌چين و صفحه‌آرا: احسان خالدی