اخبار نشریه

براساس آئین‌نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم رتبه نشریات از این پس به‌صورت خیلی‌خوب (الف)، خوب(ب)، متوسط(ج) و ضعیف(د) تعیین می‌شود.

براساس آئین‌نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم رتبه نشریات از این پس به‌صورت خیلی‌خوب (الف)، خوب(ب)، متوسط(ج) و ضعیف(د) تعیین می‌شود. همه نشریاتی که پیش از این دارای گواهی اعتبار علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی بوده‌اند لازم است از درج عنوان علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی خودداری کنند و به جای آن‌ها از عنوان یکسان «نشریه علمی» استفاده نمایند. همه نشریات با اعتبار سابق مجددا به فرآیند ارزیابی بر اساس آئین‌نامه جدید راه می‌یابند و رتبه آن‌ها بر اساس آئین‌نامه جدید(الف، ب، ج، د) تعیین و به آگاهی همگان می‌رسد. فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی تلاش دارد که با ورود به فرآیند ارزیابی حائز یکی از رتبه‌های مذکور شود.