آخرین شماره


شماره 7 سال 2
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - ظرفیت ها و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ( DOI : 0)
( مجید رضا مومنی - بهرنگ مؤدب )
2 - جهانی گرایی، فضای مجازی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( محمد سجاد شیرودی - علیرضا صدرا )
3 - دومینوی آمریکا و روسیه در سوریه ( DOI : 0)
( حمید رضا سعیدی نژاد - محسن جمشیدی - لمعیه انگاشته )